Van Winst naar Waarde 4.0

6201362473_25975a07bb_b

Van Winst naar Waarde 4.0 

In juli 2006 schreef ik “Van Winst naar Waarde”. Een document waar ik best trots op ben! Het vormde de basis van wat nu ComHumans is geworden. 2006… alweer bijna 10 jaar geleden. Een belabberd jaar voor ons als ondernemers. We raakten zo’n beetje alles kwijt waar we jarenlang keihard voor geknokt hadden. Gelukkig vonden we wat rust in de prachtige Belgische Ardennen. Bij ons staat zorgzaam en met en voor elkaar voorop. Wij doen alles SAMen. Wij zijn “volhouders”, Doorzetters en enorm positief ingesteld. Dus ook wij gingen gewoon opnieuw bouwen aan een nieuwe fase in ons leven. Dat was zo’n beetje vanaf juli 2006…

SUC51561

Bedenk het volgende:

Als je met je rug tegen de muur staat, probeer dan maar eens achterom te kijken? Dat lukt niet hè. Je kunt alleen maar vooruit kijken. En zo pakte ik mijn laptop en begon “Van Winst naar Waarde” te schrijven. Vandaag is het tijd om er een versie 4.0 van te maken.

Ik denk dagelijks na over dingen als, leiderschap, ondernemen, communicatieve vaardigheden, de mens in het algemeen, jij in het bijzonder, The Sharing Society, ComHumans en nog meer van dit soort mooie ontwikkelingen. Telkens kom ik tot de conclusie dat de wereld rigoureus dient te veranderen. En niet de planeet zelf, die draait gewoon door, 24 uur per dag. Nee wij als “gebruikers” van deze geleende planeet. We zijn maar gewoon te gast hier. Tijdelijk zelfs! Wij “bezitten” deze planeet niet. Wij mogen genieten van de mooie dingen die deze planeet ons biedt! Al duizenden jaren en het zal hopelijk nog miljoenen jaren zo blijven.

Hoewel? Dan mogen we wel eens wat zuiniger op onze geweldige aardbol zijn. Zorgvuldiger omgaan met de natuur, grondstoffen, dieren, planten én mensen. De laatste tijd lijkt het erop dat de mensen steeds meer met elkaar in conflict raken. De redenen daarvan, hoeven geen enkele uitleg meer. We hebben gewoon niets voor elkaar over! Afgunst, ikke-ikke-ikke mentaliteit en bovenal dat destructieve gedrag van mensen om alles maar kapot te maken wat waardevol is, zowel materieel als immaterieel!

Dat woord: WAARDEVOL! Dat is het woord dat de basis vormt van “Van Winst naar Waarde 4.0”. Vol van WAARDE.

De geschiedenisboeken leren ons, dat er feitelijk weinig veranderd is in de mentaliteit van de mensheid in het algemeen.

In juli 2006 begon ik mijn artikel “Van Winst naar Waarde” als volgt:

Het eeuwige conflict tussen producent en consument ontstond al 5000 jaar geleden: in de stad Babylonië! Prachtig en praktisch beschreven door George S. Clason in het boek “The Richest Man of Babylon”.

Rijke leenheren gaven leencontracten uit waar behoorlijk rendement op gemaakt werd. De mensen hadden geld nodig om de dure levensstijl in de “modernste stad” ter wereld te kunnen onderhouden. Ze gingen dus graag de “dure” leningen aan. Mensen waren zo “hongerig” naar extra geld, dat ze de sancties op het niet tijdig betalen van de rente en aflossing voor lief namen. In die tijd was de sanctie simpel, doch doeltreffend: betaalde men niet op tijd, dan diende men een jaar lang te werken aan en op de muur van Babylon. Die muur was het symbool van de roem en glorie van de stad. De mensen waren zo gedreven om leningen aan te gaan, dat men het voor lief nam om aan de muur te werken, in de wetenschap, dat 80% het eerste jaar niet overleefde! De liefde voor geld was groter dan de angst voor de dood. Het merkwaardige was echter, dat de muur gebouwd werd, om mensen van “minder allooi” buiten te sluiten! Een eerste community leek geboren? Het was feitelijk de producent, die bepaalde wie wel en wie niet gebruik mocht maken van de “geweldige diensten” van de stad. De consument was willoos slachtoffer geworden van haar eigen drang naar meer consumptie!

In de eeuwen daarna is dit principe op tal van gebieden toegepast. Bedrijven willen graag winstgevende contracten sluiten en doen dat vaak onder het mom, dat ze daarvoor waardevolle eindproducten leveren. De consument heeft dat door de eeuwen heen ook altijd voor lief genomen. “Ik koop een product of dienst. Ik weet dat daar aan verdiend wordt. Ik heb dat product nodig, want zij zeggen dat het waardevol is.”

Hoe vaak bleek echter het tegendeel? Hoeveel ongebruikte producten liggen opgeslagen en worden niet of nauwelijks gebruikt? Of zijn eerder defect dan verondersteld? Hoeveel geleverde diensten sorteerden een ander effect dan in eerste instantie werd aangeboden, vooral in de financiële dienstverlening. Onder druk van de prijsconcurrentie bleef de kwaliteit vaak achter bij dat wat geboden werd. En als we dan echt kwaliteit kregen, betaalden we de “hoofdprijs”. In de loop der eeuwen hebben bedrijven steeds meer de basis gelegd voor wat “kwaliteit” en “service” is.

Aan dit principe is weinig veranderd. Sterker: door de enorme technologische ontwikkeling worden producten steeds sneller en goedkoper ontwikkeld en verkocht. Het begrip “winstgevend” is veel belangrijker geworden dan het begrip “waardevol”. De “waarde” wordt immers meer en meer bepaald door externe factoren, zoals reclame, trend, hype, marketingtechnieken, gemaksproductie, etc. De politiek tracht door regelgeving en controle invloed uit te oefenen in het krachtencentrum tussen “verkopen” en “kopen”. De belangrijkste constatering is echter, dat de regelgeving meer het economische belang dient, dan het menselijke belang. Het spanningsveld tussen economie en gezonde samenleving is jarenlang in het voordeel van de economie uitgevallen

In de tijd dat we nog een feodaal stelsel kenden, ruilden we goederen en diensten aan elkaar uit. Daarbij was het gegeven dat ik iets wilde, dat ik nodig had, belangrijk bij het ruilen! Als ik jou een warme deken gaf, omdat je het koud had, wilde ik daar een stuk vee voor terug, omdat ik honger had! De “waarde” werd dus bepaald door de “behoefte”. Het begrip “winst” had toen nog geen enkele lading.

In Babylon werden goudstukken gebruikt als “ruilmiddel”. Het had een enorme “waarde”. Door het begrip “rendement” toe te voegen, kreeg “goud” een nieuwe lading. Als ik jou 10 goudstukken leen, wil ik er 12 terug. Twee goudstukken winst. Als ik dat regelmatig deed, ontstond er een overschot aan goudstukken bij mij en een tekort bij de ander. Die ging weer “lenen” tegen een bepaalde rente. De neerwaartse cyclus realiseerde een enorme kloof tussen rijk en arm. Een kloof die nog steeds bestaat. Het “ik-belang” is groter dan het “wij-gevoel” geworden.

Vanuit het begrip “winstgevende contracten” werd meer en meer gekeken naar het contract in plaats van naar de winstgevendheid. Kostenreductie, kostenbeheersing, goedkopere arbeid, technologische ontwikkeling en verbetering van de omloopsnelheid van producten en diensten, dienden om de marges te verbeteren.

Het begrip “winstgevend” werd meer een getal, dan een “waarde”. Het is inmiddels een objectief meetgegeven geworden voor de producent. De tegengestelde kracht “waardevol” eindproduct, is het subjectieve meetgegeven voor de consument geworden. De producent bepaalt overigens wat “waardevol” is. Dit doet zij vooral door reclame-instrumenten te gebruiken.

Waar de twee krachten complementair (aanvullend) aan elkaar zouden moeten zijn, worden ze steeds meer tegengesteld aan elkaar. De belangen zijn dan ook tegengesteld. De macht van de producenten is zo groot geworden, dat men openlijk toegeeft dat winstmarges alleen maar groter kunnen worden, als de kwaliteit van wat geboden wordt, niet meer objectief meetbaar is, maar subjectief verlangd wordt. De prijs die consumenten daar voor willen betalen, wordt bepaald door “verlangen” in plaats van “behoefte”.

Hoe meer de producent in subjectiviteit kan aanbieden, hoe meer er ingespeeld wordt op het “gevoel”, de emotie, van de consument. Het verlangen van de consument om zogenaamde “waarde” te kopen in plaats van “behoefte”. De consument vraagt zichzelf allang niet meer af: “heb ik het nodig”? Door de krachtige marketinginstrumenten, vooral door crossing media, reageert de consument als “kind”: “ik wil het hebben en ik wil het nu. Niet straks”!

Een belangrijke ontwikkeling, dat vorenstaande bevestigt, is de huidige prijsstelling van luchtvaartmaatschappijen. Prijzen worden steeds minder transparant. Onder het mom: “voor één euro naar Berlijn”, wordt de consument “gelokt”. Het subjectieve gegeven is hier, dat de consument voor een schijntje naar een Europese stad kan vliegen. Eenmaal geboekt, wordt de prijs aangepast. Toeslagen, belastingen en meer van dat soort “opslagen”, maken de prijs veel hoger dan in reclame werd aangeboden. Dit fenomeen zie je steeds meer terug in de dagelijkse slag om de gunst van de consument.

Neem daarbij het gegeven dat “belangenbehartigers”, zoals consumentenbonden, ANWB, VEH en meer van dat soort verenigingen, zelf producten gaan aanbieden, en er is een tri partite (Driehoeksverhouding) ontstaan, waarbij winstgevendheid veel belangrijker is geworden dan waardevol. Alles wordt kennelijk steeds goedkoper. En toch wordt alles kennelijk ook steeds beter. Dat is een tegenstrijdigheid!

Omdat de consument aangeeft behoefte te hebben aan gezondere voeding, ontstonden voedingsmiddelen in de vorm van “light” en “lite”. Minder vet, minder suiker en meer toegevoegde vitaminen en mineralen. Maar wat “minder” is, is dan toch ook goedkoper te produceren? En toevoeging van vitaminen en mineralen is een kwestie van een stap extra in het productieproces. Als we dan naar de prijstechnische kant kijken, betalen we soms dubbel zoveel voor dergelijke producten in vergelijking met traditionele producten.

In de laatste decennia zijn producenten steeds “slimmer” omgegaan met begrippen als “angst”, behoefte, “ik wil wat mijn buurman heeft ook hebben”, trendsetting, wijzigen van percepties en directe invloed uitoefenen op emoties en gevoelens van de consument. Koop Becel en je krijgt geen hartaanval. Koop een Volvo en je overleeft een ongeval. Koop Davitamon en je wordt niet ziek! Koop een Dell computer, geen tussenhandel, dus veel goedkoper! Ga meer op vakantie en je komt tot rust. Koop een i-pod, iPhone, Samsung, Multimedia 24 uur per dag ter beschikking. Onderhandel met je bank over de hoogte van je hypotheekrente!

Hoezo “onderhandelen” als consument? Begrippen als “gemak”, Trendsettend, kwaliteit en service, veiligheid en transparantie, worden te pas en te onpas ingezet als producentenwapens in de slag om de gunst van de consument.

Maar dit zijn toch begrippen, die juist vanuit het consumentengedrag beschouwd dienen te worden. Ik bepaal immers wat ik wil. Het zijn immers mijn “needs and wants”!

Hoewel bedrijven de mond vol hebben van klantgericht verkopen, blijkt in de praktijk, dat productgerichte verkoop nog steeds het belangrijkste is. Het is meer “klant-geïndoctrineerde”, dan “klantgerichte” verkoop!

Doordat de technologische ontwikkeling hand in hand samen gaat met de economische ontwikkeling van de 100 grootste bedrijven ter wereld, ontstaat een bijna monopolistische aanpak van verschillende branches, die de handen ineen geslagen hebben. Tel daarbij op, dat elk zichzelf respecterend bedrijf een maatschappelijk verantwoorde ondernemers-doelstelling heeft geadopteerd en zie daar: de consument trapt er met open ogen in.

“De grote zes”

 1. Finance
 2. Voedsel en drank
 3. Energie
 4. Farmacie
 5. IT en Telco
 6. Mobiliteit

Zij bepalen heel veel in de huidige wereld. Vaak teveel!

6481031319_049d9b769d_b

Nee, de welvaartsmaatschappij is geworden tot een sluw, tweedimensionaal gebeuren. Ik heb iets waarvan ik zeg dat jij het nodig hebt. “Ik produceer “goedkoop”, maar het is voor jou heel waardevol om mijn product te hebben”.

De producent is allang niet meer alleen bezig met het “winstgevende” deel. Producenten bepalen inmiddels ook wat “waardevol” voor de consument is. Zelfs hoe het eindproduct er uiteindelijk uit komt te zien.

De welvaart steeg vorig decennium explosief. The sky was the limit”! We gaven meer uit, spaarden meer en waren kennelijk zeer “tévreden” met alles wat op ons afkomt? Maar was dat ook zo?

5267271037_2197a01f22_b

Er werd een verschuiving zichtbaar. Van consumptiemaatschappij naar een gezondheidsmaatschappij. Een maatschappij waar milieu, gezondheid en de ik-BV steeds belangrijker worden. We gaan ons steeds meer beseffen, dat ouder en gezonder worden ook met zich meebrengt, dat we langer gebruik moeten maken van wat onze wereld ons dagelijks biedt.

Je komt steeds vaker begrippen tegen als, “duurzaam”, goed voor het milieu, zuiniger, gezonder, gelukkiger en welvarender. Het individu doet in ieder geval een poging om weer een middelpunt te zijn in zijn of haar eigen wereld. De kwaliteit van het leven staat weer voorop. Denken aan de generatie die komt, in plaats van de generatie die nu leeft. Waarde leveren vandaag én morgen!

Om de krachtenvelden weer in evenwicht te krijgen, is een nieuwe aanpak noodzakelijk. Het individu verenigt zich. Mensen die gelijkgestemd zijn, overeenkomsten hebben op bepaalde gebieden, verenigen zich. Door de technologische ontwikkelingen, kunnen mensen “op afstand” met elkaar communiceren. Gedachten overdragen, ideeën beschrijven, concepten creëren en via Internet op zoek gaan naar “medestanders”. Zo wordt een slagkracht ontwikkeld, waarbij de consument weer bepaald wat “waardevol” is.

Stel je voor dat bedrijven zich realiseren, dat “winstgevend” niet alleen betekent dat zij meer geld verdienen, maar dat “winstgevend” iets is, dat ook belangrijk is voor de consument.

Wat is haar winst? Zie “winst” dan niet als een objectief geldgegeven, maar meer als een emotionele belevenis van “waarde”.

Kan een “winstgevend contract”, winst opleveren voor beide partijen? Als het bedrijf daar de inspiratiebron voor kan zijn? Als visie en missie, zoals vaak beschreven, eens echt de visie en missie van een organisatie is? Van tweedimensionaal produceren, naar vierdimensionaal consumeren!

Vanuit de technologische kant hebben we een “versneller” ontwikkeld. Een VCO: Virtual Community Organization. Een groep individuen, die over bepaalde zaken gelijkdenkend, gelijkgestemd zijn. Een groep mensen die hun krachten bundelen en die gebruikmaken van de producten en diensten van bedrijven die het begrip “winstgevend” heeft geïntegreerd in het begrip “waardevol”!

Daarbij mag winst een objectief meetbaar getal zijn, zolang de winst maar voor beide partijen geldt. Het bedrijf mag verdienen, zolang de community, dus het individu ook maar “verdient”. En zolang “waardevol” voor de consument ook “waardevol” is voor het bedrijf. Daarbij zal het bedrijf “waardevol” meer dienen te vertalen in visie en missie. Aan verantwoorde bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving in het algemeen en de community in het bijzonder.

Als de “versneller” dat kan bieden wat de consument verwacht, is waarde en winst weer in evenwicht. Economisch mag een bedrijf dan winst maken. Zij is immers transparant en heeft zich tot doel gesteld, om voor haar communityleden waardevolle producten en diensten te ontwikkelen. Evenwicht in de economie en de mensologie. De economische kant (het bedrijf) kan dan verantwoord werken aan het winstgegeven, zolang winst een win-win oplevert. De mens bepaalt het “waardevolle”. Zolang het bedrijf de technologie blijft gebruiken om ook echt “waardevol” te produceren, zal “winst” een logisch gegeven zijn. Zolang er maar een soort van evenwicht is in “verdienen”.

12812513873_9abc5c1b5f_c

Vanuit het filosofische kader zal klantgericht denken en doen het rustpunt zijn. Vanuit dit kader wordt door beide partijen constant gekeken naar de behoefte van de gebruiker, de mens. Zij geeft aan wat zij nodig heeft. De producent, het bedrijf gaat op zoek naar de technische mogelijkheden om die behoefte te bevredigen. Op deze wijze zal niet alleen een tévreden consument ontstaan, maar, en dat is veel belangrijker, er ontstaat ook een loyale consument!

Omdat vanuit het filosofische kader constante evenwicht wordt gezocht in winst en waarde, zal de samenwerking tussen bedrijf en individu eerlijk en evenwichtig zijn. De community omsluit namelijk niet alleen meer een groep individuen, maar een groep individuen en bedrijven, die voor én met elkaar waarde en winst leveren en bepalen.

Zolang de integere doelstelling van het bedrijf begrijpelijk is voor de mens, zullen andere mensen toetreden tot een dergelijke community. De mensenkracht is in verhouding tot de economische kracht. De technologische kracht is het bindmiddel waar beide partijen uit kunnen putten. De filosofische kracht is het rustpunt voor beide partijen. De consument weet namelijk dat het bedrijf vanuit klantgerichtheid acteert en opereert. Het bedrijf weet, dat de tévreden gebruiker een loyale gebruiker is geworden en niet snel meer afhaakt!

En zo ontstaat een nieuwe soort “winst” en een nieuwe soort “waarde”. Het spectrum van waaruit een community opereert is zo intens, dat de nieuwsgierigheid, dus de emotionele kant, van een consument volledig bevredigd wordt. Het bedrijf vindt haar uitdaging in het verbeteren van de communicatiemodellen; de marketing van een bedrijf wordt weer gebruikt zoals dat altijd bedoeld is: informatief, objectief, bevredigend en vooral eerlijk! Het filosofische kader is het constante vertrekpunt voor economie (bedrijf) en technologie (versneller), waarbij het resultaat het ‘waardevolle” (mens) dient te zijn. Zo is het bedrijf weer een vertrekpunt en de consument een eindpunt. Daar omheen is een “schil” gebouwd, dat “community” heet.

Het platform voor bovenstaande gedachte is “ComHumans”. Zes interessegebieden voor vandaag en morgen, die zijn verzameld in één grote Community. “Humans“: betekent MENSEN in het Engels.

SAM flower marketing

H             Health

U             Universal en United

M             Money

A              Alternative

N             Needs and wants

S              Security

Dit zijn de zes belangrijkste aandachtsgebieden voor de mens van vandaag en morgen! Individuen verzameld in de “C”: Community.

Bedrijven die zich associëren met “HUMANS”, bieden producten en diensten aan, waarbij gezondheid, financieel en veiligheid, vertaald worden in behoeften en wensen van de consument en een goed alternatief wordt geboden voor bestaande systemen, in een universele en verenigde samenleving, waarbij “De Schil”, de community is, waarin het vierdimensionale denken is verenigd.

Hoe gaan wij ComHumans groot maken? Dat doen we door SAM’s Way te gebruiken. De route naar The Sharing Society. Lees mijn andere blogs hierover!

Ik heb weinig aangepast aan het artikel van 2006. Het is zover. De tijd is rijp. Het heft in eigen hand nemen. Niet alleen! Nooit alleen. SAMen met jullie. Met mensen die vinden dat de tijd rijp is om rigoureus in te grijpen. Om te voorkomen dat onze kinderen en kleinkinderen straks in opgroeien een SAMenleving, waar niets meer SAMEN is.

Wellicht is dit mijn langste blog tot nu toe, maar het is de SAMenhang die nodig is. Wij gaan binnenkort de route op SAM’s Way volgen. Ons instrument ComHumans.com is bijna klaar. Ons team kan niet wachten om aan de slag te gaan.

SAM’s Way is “Van Winst naar Waarde 4.0!” 

ComHumans”: een nieuwe waarde in een nieuwe wereld”!

“A New Value a New World”

Ben Veerbeek

Founder en CEO ComHumans Group Inc.

8 gedachtes over “Van Winst naar Waarde 4.0

 1. Er is sinds 2006 dus eigelijk niets veranderd.
  En daar gaat nu verandering in komen.
  Zoals de energie van de aarde en er omheen aan het veranderen is.
  Gaat de financiele wereld veranderen.
  We mogen trots zijn om daar deel van uit te maken.

 2. Wauw Ben! vanaf 2006 al die tijd op de plank gelegen ……je gaf aan in de training dat je altijd weinig geduld had maar het heb geleerd …heel knap …alles is gewoon te leren ….Dat het anders moet en kan geef je in deze blog duidelijk weer…we gaan er met zijn alle verandering in brengen…..heb er reuze zin in….

 3. Als je luistert en kijkt naar de radio en TV, dan beangstigd je de gedachte dat de wereld aan het instorten is.
  Hiervoor wil ik mij afsluiten, door letterlijk niet meer naar buiten te gaan. Wat laten we onze kinderen na??? Maar dan lees ik weer dit blog van Ben Veerbeek, na de nieuwsbrief van ComHumans te hebben gelezen en dan
  weet ik: Het gaat echt veranderen!! SAM’s Way is de enige weg, waarop wij de toekomst zullen veranderen. Niet van de 1 op de andere dag, maar deze magische weg zal helpen om de mensen anders naar de toekomst te laten kijken.
  Onze SAMenleving zal veranderen! Ik kan echt niet wachten en ben blij dat het begin bijna daar is!!

 4. Heel mooi en duidelijk geschreven Ben! Vroeger hadden we de vakbond die stond voor de stem van het volk! Nu hebben we comhumans samen voor elkaar een betere en vooral duurzame wereld neer zetten! Daar wil ik me graag voor inzetten met mijn passie vanuit het hart! Succes met de laastste lootjes!

  Harte Groeten
  Rene Smit

 5. Wat een verhelderend blog, Ben Veerbeek!
  Je bent een Visionair, hoe je het in 2006 al zag.
  Prachtig, dat we straks mensen kunnen laten kiezen uit: Ik wil besparen, Ik wil sparen, Ik wil verdienen, Ik wil alles!!
  We zijn klaar voor SAM’s Way

Laat een reactie achter op Ina de Vries Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *